REIDAR architectuur

Blylist

i.s.m. Arkitektstudio Elfrida Bull Bene BV

De opgave is om ideeën te ontwikkelen voor woningtypologieën die aansluiten bij het landelijke karakter van de Blilyst regio (Sør Trøndelag, Noorwegen) om het attractiever te maken om zich hier te vestigen. In de huidige praktijk bieden de gemeenten kavels van rond 1000 m2 aan in geconcentreerde uitbreidingswijken. Deze locaties hebben een sterk suburbaan karakter en sluiten niet aan op de woningbehoefte in het landelijke gebied. Wij hebben binnen de regio van “Blilyst” drie woonmilieus gedefi nieerd die specifi ek zijn voor dit gebied:

• De pioneer: grote kavels met optimale gelegenheid om een eigen woonomgeving vorm te geven. Men woont zeer dicht bij de natuur. Door de ruimte en fl exibiliteit binnen de
kavel, kan alles wat nodig is om in de natuur te wonen worden gerealiseerd.

• Village life: Door bestaande kernen te verdichten en te investeren in de openbare ruimte, ontstaan woonmilieus die een redelijk niveau van voorzieningen hebben en aansluiten op wegennet en openbaar vervoersverbindingen, maar door hun eigenheid
sterk afwijken van suburbia.

• Commune: Ruimte scheppen voor kleine groepen die samen hun eigen woonomgeving willen vormgeven. In de Blilyst regio worden een aantal locaties hiervoor aangemerkt.

Zo ontstaat voor het gebied een kaart met locaties die door hun landschappelijke ligging, aansluiting op infrastructuur en mate van voorzieningen kwaliteiten bezitten om een of meerdere van deze woontypologieën te ontwikkelen. De regio biedt daardoor veel keuzemogelijkheden, en de gerealiseerde woongebieden versterken de eigen identiteit van het
gebied