REIDAR architectuur

Roest vast

Deze locatiestudie werd gemaakt in opdracht van de familie Van der Mark, die plannen had om langs het “kronkelende” deel van de Damsterdiep het museum “Roest Vast” te ontwikkelen.
Het moest een museum worden over het “varend erfgoed”, en de geschiedenis van het Damsterdiep in het bijzonder. De vraag was om het gebied te verkennen en mogelijke locaties aan te wijzen die passen binnen het geldende gemeentelijk en provinciaal beleid. Dit
beleid schrijft onder andere voor dat kleinschalige ontwikkelingen met betrekking tot recreatie en toerisme gewenst zijn mits het binnen de bestaande kernen plaatsvindt.
Binnen de kernen hebben wij een drietal locaties gedefi nieerd waarin een dergelijke ontwikkeling zou passen. Soms aansluitend op al in

ontwikkeling zijnde plannen en soms als aanjager van nieuwe initiatieven.
• Rood: Binnen de kernen te ontwikkelen vrije locaties
• Blauw: Op termijn te herontwikkelen locaties
• Groen: Locaties die aansluiten op ontwikkelingen geformuleerd in beleid.
In het gebied dat onderdeel uitmaakte van de studie hebben wij een vijftal locaties aangewezen die binnen een van de drie categorieën vallen. Drie daarvan hebben wij verder uitgewerkt om te kijken of het programma daar gerealiseerd kan worden. Verder zijn verdere randvoorwaarden van de verschillende locaties onderzocht.